ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2820/91 του κ. Thomas MEGAHY προς την Επιτροπή. H παραπλανητική σήμανση ειδών ρουχισμού