ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2128/93 του Isidoro SANCHEZ GARCIA προς την Επιτροπή. Εφαρμογή του κοινού δασμολογίου στις Καναρίους Νήσους