Υπόθεση Τ-193/04: Προσφυγή-αγωγή του Hans-Martin Tillack κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε την 1η Ιουνίου 2004