Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΟΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση