Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη δέσμευση των κεφαλαίων που απορρέουν από επανεισροές στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ από πράξεις βάσει του 9ου, 10ου και 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα υπόλοιπα από το 10ο ΕΤΑ ή από προηγούμενα ΕΤΑ και τα κεφάλαια που αποδεσμεύτηκαν από έργα στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ ή από προηγούμενα ΕΤΑ