ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3113/91 του κ. Jose VALVERDE LOPEZ προς την Επιτροπή. Παραβίαση από την κυβέρνηση της Ισπανίας της οδηγίας 89/369/EOK του Συμβουλίου