Ραφιοφωνική διαφημιστική εκστρατεία — Ραδιοφωνική διαφημιστική εκστρατεία 1995για τη αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την Εσωτερική αγορά — Προκήρυξη υποβολής προσφορών