Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3297/92 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισμό της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή