95/181/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 1995 για την τροποποίηση της απόφασης 94/85/ΕΚ σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)