Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 42Γ(2) του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000