Διορθωτικό στην προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (υπόθεση COMP/M.3657 — Airbus/Sita/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (ΕΕ C 321 της 28.12.2004)