Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2006. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Παραδεκτό - Αντικείμενο της διαφοράς - Αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων - Προσφυγή άνευ αντικειμένου - Ασφάλεια δικαίου και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των κυρίων του έργου - Οδηγία 85/337/ΕΟΚ - Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον - Σχέδιο έργου "White City" - Σχέδιο έργου "Crystal Palace" - Σχέδια εμπίπτοντα στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337 - Υποχρέωση υποβολής σε εκτίμηση των σχεδίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον - Βάρος αποδείξεως - Μεταφορά της οδηγίας 85/337 στο εθνικό δίκαιο - Άδεια χορηγούμενη κατά στάδια. # Υπόθεση C-508/03. TITJUR Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου