Πρόταση για αποφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την παράταση της Διεθνούς Συμφωνίας για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές του 1986 (υποβληθείσα από την Επιτροπή)