Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 29/2005 της 18ης Ιουλίου 2005 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο, με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ