Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2534/81 τής Επιτροπής τής 31ης Αύγούστου 1981 περί καθορισμού τού ύψους τών έπιστροφών πού έφαρμόζονται άπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 1981 σέ όρισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τά όποΐα έξάγονται ύπό μορφή έμπορευμάτων πού δέν ύπάγονται στό παράρτημα II τής συνθήκης