Υπόθεση F-65/06: Προσφυγή ασκηθείσα στις 22 Μαΐου 2006 — Pereira Sequeira κατά Επιτροπής