Γραπτή ερώτηση P-3476/05 υποβολή: Marianne Thyssen (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Η χρήση των γλωσσών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης