Έκθεση εργασίας της Επιτροπής - Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς - θέσπιση ενός μηχανισμού συμψηφισμού του ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις