Κρατική ενίσχυση — Γερμανία — Ενίσχυση C 4/2004 (ex N 55/2003) — Περιβαλλοντική ενίσχυση υπέρ της Wagner GmbH — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ