Υπόθεση T- 32/06: Προσφυγή της 27ης Ιανουαρίου 2006 — Justerini & Brooks Limited κατά ΓΕΕΑ