Γραπτή ερώτηση E-4792/06 υποβολή: Mary McDonald (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Πυλώνες κινητής τηλεφωνίας