/* */

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα), της 12ης Ιανουαρίου 2006 , στην υπόθεση C-107/05: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2003/87/ΕΚ — Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας)