Γραπτή ερώτηση E-1897/06 υποβολή: Caroline Lucas (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η εφαρμογή των συστάσεων της Επισκόπησης της Εξορυκτικής Βιομηχανίας από την ΕΤΕπ