Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1959/2005 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2005 , για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2005