Επιτροπή κατά Cresson TITJUR Απόφαση του Δικαστηρίου (ολομέλεια) της 11ης Ιουλίου 2006. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Édith Cresson. # Άρθρο 213, παράγραφος 2, ΕΚ - Άρθρο 126, παράγραφος 2, ΕΑ - Παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωμα του μέλους της Επιτροπής - Έκπτωση από το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. # Υπόθεση C-432/04.