/* */

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2004)959 για τον διορισμό πέντε μελών της διευθύνουσας επιτροπής του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια