Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9035 — Charlesbank / Partners Group / H-Food Holdings) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)