Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 1/2004, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ