Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1687/2004 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2004, για την έγκριση μεταφορών μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Ινδίας