2005/85/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2005, για επιβολή ειδικών όρων στις εισαγωγές φιστικιών και ορισμένων άλλων παράγωγων προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Ιράν [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 117]Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ