/* */

Γραπτή ερώτηση E-4802/05 υποβολή: Claude Moraes (PSE) προς την Επιτροπή. Ειρηνευτική συμφωνία του Αλγερίου