Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 749/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης