Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2005/92 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως