Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2005 της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και παραγώγων του γάλακτος, τα οποία ορίζονται ως υλικά της κατηγορίας 3 στον εν λόγω κανονισμόΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ