Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 696/2005 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών