Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (2012/2688(RSP))