/* */

Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αφορώντων στην εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (78/933/ΕΟΚ)