Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/377 2021 m. kovo 2 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/436 dėl mašinoms taikomų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB įgyvendinimą (Tekstas svarbus EEE)