Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 36/01