ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2762/02 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η κανονιστική ρύθμιση των διαφημιστικών εκστρατειών που αναλαμβάνονται με την ευκαιρία των εορτών που απευθύνονται στα παιδιά.