Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 100/2019, της 11ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2019/1230]