Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo Europos Parlamentoir Tarybos reglamento dėl atliekų vežimo iš dalies keičianti(s) Komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį