Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 121/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet