EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 121/2004 (2004. gada 24. septembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārie un fitosanitārie jautājumi)