Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 121/2004 της 24ης Σεπτεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ