Информационно известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии (текст от значение за ЕИП) 2020/C 29/03