Vec T-316/04: Žaloba podaná dňa 2. augusta 2004: Ricorso di Wam Spa proti Komisii Európskych spoločenstiev