Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3616/92 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1992 περί των μέτρων μετατροπής που προβλέπονται για τα καπνά των ποικιλιών Μαύρα, Τσεμπέλια, Forcheimer Havanna IIc και υβρίδια Geudertheimer