Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7081 — Centerbridge Partners/Corsair Capital/Royal Bank of Scotland Group) текст от значение за ЕИП