Verordening (EU) 2019/977 van de Commissie van 13 juni 2019 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazool en penconazool in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst.)